2009-09-16 @ Verizon Wireless Theater - Houston TX

Photos: